۹۰۹ میلیارد تومان واریزی متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در زنجان

۲۰۱ هکتار زمین در شهر زنجان برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن تامین شده است.بیش از۹۰۹میلیارد تومان واریزی متقاضیان بوده است ومبلغ پرداختی به پیمانکاران هم۵۱۳ میلیارد تومان است.واریزی نقدی زنجان۳۰ درصد مجموع کشوراست. ...

«اقدام» دیرهنگام!

کارشناسان مسکن معتقدند، ساخت مسکن انبوه در کنترل قیمت و همچنین برطرف کردن نیازهای متقاضیان اقدام مناسبی است، اما با توجه به اینکه دولت در سال پایانی قرار دارد، این اقدام کمی دیر صورت گرفته است. ...