مهاجرت جمعیت سنی از بافت فرسوده احیای آن را مشکل می کند

جمعیت، موتور محرکه هر منطقه‌ای برای توسعه است و اگر بافت فرسوده‌ای دچار فرسودگی جمعیتی شود، بسیار خطرناک‌تر از فرسودگی کالبدی است. ...