چگونه در بحران‌ها دچار آشفتگی اجتماعی نشویم؟

پیام ملّت-بحران پدیده جمعی است که همه افراد جامعه را در گیر می‌کند برای مدیریت و کنترل آن باید با حفظ آرامش و توجه نکردن به شایعات پیش برویم تا جامعه و افراد آن دچار آسیب نشوند، در کنترل بحران لازم است از سرمایه‌های اجتماعی کمک گرفت تا به نتیجه مطلوبی برسیم. ...