برق ادارات پرمصرف قطع می شود

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان گفت: میزان مصرف برق در استان زنجان روبه افزایش است و اگر ادارات پرمصرف در میزان برق مصرفی تجدید نظر نکنند برقشان را قطع می کنیم. ...