۳۰ درصد از محدوده شهری زرین آباد بافت فرسوده است

پیام ملّت-شهردار شهر زرین آباد ایجرود گفت: ۳۰ درصد از محدوده قانونی و شهری شهر زرین آباد ایجرود دارای بافت های فرسوده است و این موضوع به یکی از معضلات شهری تبدیل شده است. ...