ابزاری برای فشار به واحدهای تولیدی نداریم

پیام ملّت- چندین پیشنهاد در خصوص جدی تر شدن موضوع تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی به وزارت صمت داده ایم که آنها را مکلف به ایجاد به این واحد ها بکند ولی متاسفانه ابزاری برای فشار نداریم . ...