ورود دادستان زنجان به موضوع اجاره خیابان به وانت بارهای میوه فروش در منطقه امیر کبیر/شهرداری نسبت به ساماندهی وانت بارها و چرخ داران میوه فروش اقدام کند

دادستان زنجان با حضور در منطقه امیر کبیر زنجان دستور داد با فوریت صحت و سقم موضوع اجاره پیاده راهها و کنار خیابان برای وانت بارها و دستفروشان بررسی وافراد متخلف شناسایی شوند چرا که پیاده راه و خیابان متعلق به عموم مردم و محل رفت آمد رهگذران است. ...