محور سلطانیه تا قیدار تا پایان شهریور ماه سال آینده چهار بانده میشود

برنامه زمان بندی این است که تا پایان شهریور ماه سال آینده از سلطانیه تا قیدار چهار بانده شود.در بدترین حالت به علت شرایط جوی ممکن است کمی از برنامه عقب بیفتیم و پایان سال کاری ۱۴۰۲ در مهرماه یا آبان ماه محور از سلطانیه تا قیدار چهار بانده خواهد شد. ...