پروژه سه راهی طارم به منجیل بعد از ۲۰ سال هنوز به اتمام نرسیده است

پروژه سه راهی طارم به منجیل مصوب سفر مقام معظم رهبری در سال ۸۲ است و به دلیل کمبود اعتبارات کافی بعد از ۲۰ سال هنوز به اتمام نرسیده است، همچنین به علت صعب العبور بودن، هزینه زیادی برای اجرا می‌خواهد و همین عامل کندی اجرای پروژه بوده است. ...