در موضوع واگذاری خودرو، موضع ما همان موضع آقای قالیباف است که امروز اعلام کردند

قبلا هم در مصاحبه با رسانه ها گفته بودم که ما خودرویی دریافت نکردیم. در این مورد رسانه ها کم لطفی کردند و یا سلیقه ای برخورد کردند. موضع ما همان موضع رییس مجلس است که امروز اعلام کردند. ...