همه برای برگزاری کنگره ملی ۳۵۳۵ شهید زنجان مسئول هستند

شهردار زنجان گفت: « فضاسازی شهر برای برگزاری کنگره ملّی ۳۵۳۵ شهید استان زنجان آغاز شده است» ...