۶۰ درصد ازجمعیت بازنشسته استان زنجان مربوط به آموزش و پرورش است/ بیشترین حقوق دریافتی بازنشستگی مربوط به اعضای هیئت علمی دانشگاه ها است

از ۲۰ هزار و ۳۴۰ نفر بازنشسته استان زنجان ۱۲هزار و ۱۰۰ نفر مربوط به آموزش و پرورش استان زنجان است که ۶۰ درصد جمعیت بازنشسته استان را شامل می شود. بیشترین حقوق دریافتی بازنشستگی مربوط به اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و قضات است . ...