ماهانه ۱۰ هزار تن آرد بین ۱۶۰۰ واحد نانوایی در استان زنجان توزیع میشود

ماهانه ۱۰ هزار تن آرد در بین بیش از ۱۶۰۰ واحد نانوایی سطح استان توزیع می گردد که از آن حدود ۷۵۰ نانوایی در شهر زنجان قرار دارد.بیش از ۱۳۷ هزار تن آرد در سال ۱۴۰۰ سطح استان زنجان توزیع شده است. ...