۱۷۰ میلیارد تومان برای گازرسانی به روستاهای استان زنجان اختصاص یافت

در حال حاضر قریب به ۱۲ درصد روستا‌‌های استان زنجان فاقد گازرسانی است که امسال ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای گاز‌رسانی به روستا‌‌ها به شرکت گاز استان تخصیص یافته است. ...