ثبت نام۳۵۵۱ داوطلب انتخابات شورا طی ۲ روز قطعی شد

ثبت نام ۳۵۵۱ داوطلب انتخابات شورا طی ۲ روز گذشته قطعی و بیش از۲۶ درصد ثبت نام ها به صورت الکترونیکی صورت گرفته و امکان ثبت نام الکترونیکی داوطلبان نیز ۲۴ ساعته فراهم است. ...