کرونا و کاسبی کساد کودکان قبرستان

پیام ملّت- بدون اینکه سوالی کرده باشم، ادامه می‌دهد: قبل از اینکه کرونا باشد، در عرض یک روز با آبفروشی در مزار خرجم را در می‌آوردم و بقیه روزها هم در یک مغازه کارگری می‌کردم. ...