آب و توسعه روستایی

پیام ملّت؛محمد داود آبادی،کارشناس ارشد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور-یک نمونه ازبحران‌های کمبودآب،مهاجرت یارشد منفی روستاهابه مناطق شهری است که تداوم آن سبب سالخوردگی،نابودی پتانسیل‌های تولیدی واقتصادی درمناطق روستایی است. ...