آموزش از ۱۴ فروردین در همه مقاطع تحصیلی حضوری است

از ۱۴ فروردین تمامی کلاس های آموزش دانشگاه آزاد اسلامي استان زنجان در همه واحدها و مراکز و تمامی مدارس سما بصورت حضوری برگزار خواهد شد. ...