پسماندهای آسیب زا به پسماندهای عادی تبدیل شود

پیام ملّت-کارشناس منابع طبیعی و محیط زیست استان زنجان گفت: راهکار به حداقل رساندن تبعات زیست محیطی در جا به جایی محل دپوی پسماندهای سرب و روی، تبدیل پسماندهای آسیب زا به عادی است. ...