مدارس ابتدایی غیردولتی استان ، پاسخگوی متقاضیان بی شمارنیست

پیام ملت-رئیس اداره مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی استان زنجان گفت: در حال حاظر مدارس ابتدایی غیردولتی استان زنجان، پاسخگوی متقاضیان بی شمار نیست وخوشبختانه  فضا برای سرمایه گذاری مردم در این حوزه فراهم است. علی بیات  در اولین گردهمایی قطب ۱ کارشناسان مدارس و مراکز غیر دولتی استان زنجان در سال جاری ...