سرعت بخشی به انتقال اطلاعات در بخش کشاورزی موجب جهش تولید می شود

پیام ملّت- مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان این که هدف ترویج، دستیابی به کشاورزی دانش بنیان در واحدهای تولیدی است، گفت: از مهمترین اقدامات برای افزایش جهش تولید، سرعت بخشی به فرآیند انتقال اطلاعات در بخش کشاورزی می باشد. ...