از سند ارتقاء وضعیت زنان استان زنجان چه خبر ؟

پیام ملّت-توانمند سازی زنان فقط شامل حوزه های مالی و اقتصادی نیست و حوزه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی هنوز خالی از حضور موثر زنان در استان زنجان است. ...