برخی از دستگیر شدگان در اغتشاشات اخیر زنجان وابهر غیر بومی بودند/ سوال و بحث در موضوعات مختلف حق دانشجویان است

اغتشاشات اخیر در ۳ شهر از ۲۱ شهر استان اتفاق افتاد و دستگاه‌های ذیربط موفق به شناسایی و دستگیری اغلب عوامل اصلی و محرک اغتشاشات شده‌اند.برخی از دستگیرشدگان در زنجان و ابهر غیربومی بودند که به قصد ایجاد ناامنی و آشوب به استان آمده بودند و این موضوع در اغتشاشات گذشته نیز بوده است. ...