گیاهخوار شویم یا نه ؟

گیاهخواری قطعا به عنوان یک رژیم غذایی مطرح است ولی براساس کتب پزشکی و تغذیه ای مرجع، به هیچ وجه توصیه نمی کنیم که یک فرد در تمام طول عمرش پیرو رژیم گیاهخواری باشد. از این جهت که رژیم گیاهخواری می تواند بدن را مستعد برخی کمبودهای مواد مغذی کند. برحسب تجویز و تصمیم متخصص تغذیه این رژیم قابل تغییر هست ولی به هیچ عنوان توصیه نمی شود یک فرد مادام العمر از رژیم گیاهخواری استفاده کند. ...