نقش روابط عمومی؛تبدیل قدرت به اقتدار در سازمان

پیام ملّت؛ ادریس سالاری-نقش و کارکرد روابط عمومی در سازمان این است که باید بتواند تقویت کننده سرمایه اجتماعی باشد و اعتماد، دوستی، امید، مشارکت و تحرک و پویایی را در سازمان جاری سازد. ...