تولید خودروهای به روز در کشور انتظارات سازمان استاندارد را برآورده می کند

مشاور رئیس سازمان ملی استاندارد در امور صنعت و ساماندهی امور مربوط به انجمن ها و تشکل ها گفت: تولید خودروهای به روز در کشور بخش بزرگی از انتظارات این سازمان را برآورده و دغدغه های موجود در این بخش را رفع می کند. ...