۱۱ هزار استاندارد طی سه سال گذشته در کشور تدوین شد

مشاور رئیس سازمان ملی استاندارد در امور صنعت و ساماندهی امور مربوط به انجمن ها و تشکل ها گفت: از سال 1339تا به امروز حدود 30 هزار استاندارد در کشور تدوین شده که یک سوم آنها شامل 11 هزار مورد، مربوط به سه سال گذشته است. ...