نسبت به خدمت برای مردم حریص باشید/ هر عملی که در مردم رضایت ایجاد کند به منزله جهاد است

امروز ایجاد سرمایه اجتماعی بزرگترین کار است. شهرداری و سیستم بهداشت می تواند با خدماتش بیشترین رضایت مردمی را ایجاد کند و هر عملی که رضایت ایجاد کند به منزله جهاد است. پس نسبت به خدمت به مردم حریص باشید و رضایت مردم را از محل خدماتی که برای مردم انجام می دهید ایجاد کنید. ...