تربیت طلبه باید قبل از ورود به حوزه شروع شود/ حوزه علمیه زنجان، حوزه مطلوب نیست

یک مدیریت قوی لازم است در حوزه که متاسفانه نیست. به فرد کاری ندارم کل سیستم حوزه را نقد می کنم . سیستم بر اساس هوشمندی جامع اداره نمی شود و بیشتر جنبه آموزشی حوزه اهمیت پیدا کرده است که اگر نجنبیم و اینها اصلاح نشود حوزه به مرور استحاله می شود کما اینکه در گذشته هم شده است . ...