۲۷۰ پرونده فعال درمرکز کاهش آسیب اعتیاد DIC

پیام ملّت- معاون توسعه و پیشگیری بهزستی استان زنجان گفت: سازمان بهزیستی در راستای پیشگیری ثالثیه با هدف کاهش آسیب اعتیاد از طرق مختلفی من جمله مراکز خدمات به معتادین کارتن خواب، ارائه خدمات می نماید. ...