مصرف صنعت استان زنجان از آب های زیر زمینی بیش از میانگین کشوری است

پیام ملّت- مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان گفت: مصرف آب صنعت استان زنجان از منابع آب زیرزمینی ، بالاتر از متوسط کشوری است. واحدهای صنعتی باید به استفاده از پساب و آبهای سطحی روی آورند. ...