عبدالعلی پورشاسب / ارتش

قدرت نظامی و سیاسی دوعنصر مهم اقتدار ملی هستند

پیام ملّت - عناصر قدرت ملی مکمل هم هستند؛ به خصوص، قدرت نظامی و قدرت سیاسی باید پشتیبان هم باشند. هیچ کدام به تنهایی نمی‌توانند منافع ملی کشور را تامین کنند. ...