فرزندان « امیرکبیر» در آغوش مادر

امروز امیرکبیر خوشحال ترین روز را سپری می کند، مثل مادری که پس از سال ها دوری و فراق، فرزندانش را در آغوش می گیرد. این مادر امروز حالش خوب است . ...