برداشت انار از باغات طارم آغاز شد

عملیات برداشت انار از سطح ۱۵۸۰ هکتار از باغات طارم آغاز شده است . ...