مقاومت منفی نسل جدید

پیام ملّت-نسل جدید که متولّدین دهۀ ۷۰ به بعد را تشکیل می دهند هرگونه درگیری و نزاع فیزیکی با نسل پیش از خود بلکه با قدرت فکری و دانشی خودش بسیاری از ارزش ها و هنجارهای گذشته را زیر سئوال می برد و آن ها را دچار استحاله می کند. ...