وجود گسترده انگل در گوشت طیورکشور صحت ندارد/ طیور صنعتی آلودگی انگلی ندارند

طیور صنعتی از نظر سازمان دامپزشکی آلودگی انگلی ندارند و کاملا مورد تایید این سازمان هستند و آزمایش انجام شده در دانشگاه اصفهان مبنی بر آلودگی انگلی طیور ازنظر ما مخدوش است و قابل استناد نیست. ...