پانزدهمین اهدای عضو دراستان این بار توسط جانباز زنجانی

پانزدهمین اهدای عضو در استان،با اهداء کلیه‌ها و کبد جانباز زنجانی منجر به نجات جان سه هموطن از مرگ حتمی شد. ...