رضایت برای اهدای عضو دو بیمار مرگ مغزی

پیام ملّت - مسؤول روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: اولین و دومین مورد اهدا عضو استان در سال۹۹ دیروز و امروز رضایت گیری و به بیمارستان سینای تهران انتقال یافت. ...