مشارکت مردم در کاهش بحران های فردی و اجتماع تاثیر بسزایی دارد

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی استان زنجان گفت :ایجاد زمینه برای مشارکت مردم و سازمان های غیر دولتی در کاهش بروز آمسیب های اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است. ...