۹۱ درصد مدارس روستایی استان زنجان به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند

در قالب همکاری بین اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات و آموزش و پرورش استان،طرح اتصال مدارس دولتی به شبکه ملی اطلاعات آغاز شده و ۱۰۰ درصد مدارس شهری و ۹۱ درصد مدارس روستایی از اینترنت پر سرعت بهره‌مند شدند. ...