ارائه اینترنت پرسرعت تکلیف قانونی دولت است/ قانونمندبودن پلتفرم ها موضوعیت دارد نه داخلی وخارجی بودن آنها

گلایه ای که ما از دولت داریم این است که چرا تدبیری در خصوص ارائه پلتفرم های مختلف داخلی و خارجی اتفاق نیفتاده است. برای ما خارجی و داخلی بودن آن موضوعیت ندارد بلکه قانونمند بودن آن مهم است. ...