راهی جز تمرکز زدایی و توجه به استانها نداریم

برنامه هفتم بسیارمهم است و خروجی یک آسیب شناسی از نظام هفتادساله است و با این آسیب شناسی صورت گرفته برنامه هفتم را مسئله محور کردیم. تمرکز زدایی را دنبال می کنیم چون راهی جز تمرکز زدایی و توجه به استانها نداریم چون هیچ کس صلاحیت دار تر از مسئولین استانی برای تصمیم گیری برای استان نیستند . ...