تهیه بافت تاریخی زنجان در مرحله انتخاب مشاوراست/ منطقه اصغریه از محلاتی است که سیر صعودی ناکارآمدی را طی می‌کند

بافت تاریخی و منطقه اصغریه از محلاتی است که سیر صعودی ناکارآمدی را طی می‌کند که در صورت عدم مداخله راه و شهرسازی ناکارآمدی بافت شهری در این منطقه تشدید می‌شود و در صورت عدم مواجهه منطقی و ایجابی با این مساله شهری می توان مدعی شد که در آینده این محلات به ویژه در محدوده شیت بازار زمینه های شکل گیری سکونت گاههای غیر رسمی را ایجاد خواهد کرد. ...