شهر زنجان ۵۱۱ هکتار بافت فرسوده دارد/شهری با بافت تاریخی بدون ضوابط مصوب

۱۲۰۰ هکتار بافت فرسوده در استان زنجان وجود دارد که از این میزان ۵۱۱ هکتار در شهر زنجان واقع شده است . ...

۸ درصد بافت شهر زنجان فرسوده است

در سطح استان زنجان به طور میانگین بالای ۷۰۰ هکتار بافت فرسوده وجود دارد که ۵۰۰ هکتار از سطح مذکور در شهر زنجان قرار دارد. ...