مزرعه آسمانی؛ ناجی انسان در بحران مواد غذایی

پیام ملّت- معماران سراسر دنیا طی چند سال اخیر تلاش کرده‌اند از طریق ایجاد مزارع شهری با بحران مواد غذایی در آینده مبارزه کنند؛ باغ‌های عمودی و باغ‌بام‌ها نمونه‌هایی از تلاش معماران دوستدار محیط زیست در این زمینه است. ...