روستاها موتور محرکه تولید در بخش کشاورزی و دامی هستند

پیام ملّت- بخشدار مرکزی زنجان گفت: روستاها به لحاظ کشاورزی، دامداری و گردشگری دارای ظرفیت بالقوه ای بوده و به عنوان موتور محرک تولید محسوب می شوند. ...