مصدق مرد قانون بود / ثروتمند بود اما بدهکار از دنیا رفت

مصدق تمام زندگی اش را وقف کرد و با وجود آنکه در یک خانواده مرفه قاجاری به دنیا آمد و از مال دنیا هر چه می خواست داشت اما تمام اموالش را خرج ملت ایران کرد تا آنجا که هنگام مرگ بدهکار بود. ...