در بخش بزرگراهی ازاستاندارد کشوری پایین ترهستیم/ بیش از۱۰ میلیارد تومان هزینه ساخت و احداث هر کیلومتر راه اصلی وباند دوم

راه سازی صنعت بسیار گرانی است، ساخت و احداث هر کیلومتر راه اصلی و یا احداث باند دوم بیش از ۱۰ میلیارد تومان هزینه دارد. ...