قانون حمایت از مالکیت صنعتی در دست بررسی مجلس است/ باید تعبیر مرگ بر امریکا را بازخوانی کنیم

قانون حمایت از مالکیت صنعتی در مجلس در دست بررسی است که تعاریف مشخصی از اختراع و فرآورده مورد تاکید این قانون است. ...