امام ابعاد سیاسی دین را احیا کرد

پیام ملّت-رهبرمعظم انقلاب بابیان اینکه امام ابعاد اجتماعی و سیاسی دین را که به فراموشی سپرده شد بود، احیا کرد و به یاد آورد فرمودند:امام توانست جامعیت اسلام را درعمل نشان بدهد. ...